Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (MSc in Advanced Design, Technology & Management of Wooden Products) στις εξής τρεις (3) ειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων (Product Design), β) Τεχνολογία & Κατασκευές (Technology and Construction) και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ (Management & Marketing).

Στο ΠΜΣ «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» γίνονται δεκτοί:

Πτυχιούχοι απόφοιτοι
 • (α) του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού,
 • (β) των πρώην Τμημάτων ΤΕΙ Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου και Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,
 • (γ) των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή
 • (δ) συναφούς ειδικότητας
Υποβολή αίτησης
Πτυχιούχοι - Διπλωματούχοι
 • Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών,
 • Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών,
 • Πτυχιούχοι Οικονομικών,
 • Πτυχιούχοι Διοίκησης,
 • Πτυχιούχοι Μάρκετινγκ,
Υποβολή αίτησης
Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων
 • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.
Υποβολή αίτησης
Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής
 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.
Υποβολή αίτησης

Το ΠΜΣ «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» προσφέρεται σε πλήρη φοίτηση και η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 10 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το 3ο εξάμηνο προσφέρεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, που απαιτείται η επιτυχής υποστήριξή της. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1,5 έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 (ενενήντα).

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων

Κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα και να ολοκληρώσει με επιτυχία τη διπλωματική του εργασία.

Στο 2ο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν την επιλογή μιας από τις τρεις εξειδικεύσεις που προσφέρονται και να επιλέξουν και δύο (2) μαθήματα επιλογής που προσφέρονται στην εξειδίκευση αυτή, πέραν των υπολοίπων τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων της εξειδίκευσης αυτής, για να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες