Δεκτοί στο πρόγραμμα γίνονται μετά από αξιολόγηση και επιλογή:

Πτυχιούχοι απόφοιτοι
 • (α) του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού,
 • (β) των πρώην Τμημάτων ΤΕΙ Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου και Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,
 • (γ) των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή
 • (δ) συναφούς ειδικότητας
Υποβολή αίτησης
Πτυχιούχοι - Διπλωματούχοι
 • Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών,
 • Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών,
 • Πτυχιούχοι Οικονομικών,
 • Πτυχιούχοι Διοίκησης,
 • Πτυχιούχοι Μάρκετινγκ
Υποβολή αίτησης
Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων
 • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.
Υποβολή αίτησης
Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής
 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.
Υποβολή αίτησης

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων